Back to top

Sandhamns historia

Med sitt ovanliga läge i yttersta havsbandet har Sandhamn en lång och spännande historia.

Sandhamn – tidig historia

För 4000 år sedan på stenåldern fanns det ännu bara öppet hav där Sandön idag ligger. Under de följande årtusendena steg dock ön långsamt ur havet på grund av landhöjningen. Första gången den omtalas i skrift är 1289 i ett donationsbrev från kung Magnus Ladulås till Klara Kloster i Stockholm, där kallas ön Swea Sandhö. Fram till 1600-talet tjänade den karga ön som betesholme. 1640 kartlades den för första gången. På grund av öns strategiska läge vid inloppet till Stockholmsfarleden lät man bygga en skans på udden vid det smala Sandhamnssundet, ett sund som i folkmun kallades ”Sandhamns håle”. Idag ligger tullhuset på den platsen, ett stort gult hus intill Värdshuset.

Lotsar och tullare

På 1600-talet etablerades också lotsverksamheten på ön. Lotsarna hade dock sina hemman och jordbruk på det närliggande Eknö. Som namnet antyder bestod Sandö på den här tiden till största delen av sandfält, det fanns ännu ingen tallskog eller annan sammanhängande vegetation som band sanden, det gick därför inte att bedriva jordbruk. Även tullare kom till ön vid samma tid. På grund av den ökade sjöfarten och aktiviteten uppstod också ett behov av en så kallad krogstuga, 1672 öppnade därför det första värdshuset på ön.

På 1800-talet hade båttrafiken ökat ytterligare, lotsarna började därför bosätta sig permanent på ön. Förhållandet mellan lotsar och tullare sägs länge ha varit kyligt, då lotsarna fick betala skatt medan tulltjänstemännen var befriade från avgifter.

Kolera

De som dog på Sandö begravdes till en början inte på ön utan fördes till kyrkogården på Djurö. Undantag fanns dock, till exempel besättningsmän som dött i smittsamma sjukdomar, vilka begravdes på den plats där Seglarhotellet ligger idag. På den tiden hette den platsen Kyrkogårdsudden. 1834 drabbades Sandhamn av sin första koleraepidemi. Då invigdes kyrkogården på öns västra del. Det berättas om lotsen Lundgren att när han kom från Stockholm var han redan så sjuk att han dog inom 12 timmar, han blev den första att begravas på den nya kyrkogården då man inte vågade föra honom till Djurö på grund av rädslan för smitta. När man 1998 skulle bygga det nya Seglarhotellet hittade arkeologer en mängd skelett. Dessa fördes i procession från hotellet till kyrkogården där det hölls en begravningsceremoni. Det restes också en minnessten med texten ”Viloplats för dem som före 1834 gravsattes på Kyrkogårdsudden, här åter gravsatta 1998”. 1853 kom koleran tillbaka. Enligt kyrkböcker ska 14 personer ha begravts den 18 september.

Elias Sehlstedt

Mellan 1852 och 1869 var skalden Elias Sehlstedt tullinspektör på Sandhamn. På den tiden var ön fortfarande rätt så karg och folktom och hans dikter avslöjar att han inte var tycks ha varit särskilt glad över sin placering. Det sägs att han tvingades ta tjänsten på ön av ekonomiska skäl. Möjligen blev det bättre med tiden, för det var nu Sandhamn började utvecklas till en semesterort. Från och med mitten av 1800-talet går regelbunden båttrafik mellan Stockholm och Sandhamn. På somrarna ska Sehlstedt ofta ha fått besök av vänner från staden och de satt då och spelade kort långt in på kvällarna.

Sandhamn blir semesterort

Den första reguljära ångbåtsförbindelsen mellan Stockholm och Sandhamn öppnade 1865. Industrialiseringen mot slutet av 1800-talet gav framför allt borgarskapet tid över till semester. När de besökte Sandhamn kom de framför allt som badgäster. Detta gör Sandhamn till en av de äldsta badorterna i Stockholms skärgård. Det uppfördes också några vackra sommarvillor på ön i form av stora grosshandlarvillor, de ligger framför längs vägen till Trouvillestranden på öns södra sida.

Skalder och konstnärer på Sandhamn

Vid sidan av Selhlsted kom flera andra skalder och konstnärer till Sandhamn på 1800-talet, och till skillnad från honom kom de dit frivilligt.  August Strindberg var en av dem, han gjorde sitt första besök redan vid 18 års ålder. När han besökte Sandhamn 1873 bodde han hos lotsen Edvard Wass. Wass ska då ha berättat många historier om sitt sjömansliv som Strindberg tecknade ner. Vid ett tillfälle ska också Strindberg i vredesmod ha sänkt ett antal manuskript i havet.

En annan ofta sedd gäst på Sandhamn var Anders Zorn. Några av hans mest kända verk ska ha kommit till här, som etsningen ”Svanen” där man kan se Korsö i bakgrunden samt ”På Sandhamn” från 1906. Andra besökare var Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding, Albert Engström, Richard Bergh, Bruno Liljefors och Axel Sjöberg. På det närliggande Bullerö hade Bruno Liljefors en jaktstuga och han kom ofta med båt till Sandhamn där han festade med bland annat Engström och Zorn, det så kallade ”Bullerölaget”. Han besökte ofta handelsboden i Sandhamn, på muséet kan man se noteringsboken med Liljefors många inköp.

Kungliga segelsällskapet – KSSS

Det kungliga segelsällskapet eller KSSS bildades 1830 och är världens äldsta segelsällskap utanför Storbritannien. Det har alltid haft stor betydelse på Sandhamn, 1897 öppnades klubbhuset som uppförts av Fredrik Liljekvist, samma arkitekt som senare ansvarade för bland annat byggandet av Dramaten i Stockholm. Kostnaden för byggnaden med bryggor, staket, med mera blev 30 730,10 kronor. Kung Oscar II invigde klubbhuset den 9 juli, jubileumsregattans första kappseglingsdag, och började sitt tal med: ”Mina damer och herrar! Jag efterkommer med nöjde det uppdrag, som mig av Svenska Segel Sällskapet blivit givet, att inviga detta klubbhus…” 93 båtar deltog i regattan.

På den tiden var medlemmarna inte fler än att alla rymdes i klubbhuset, idag har KSSS 6000 medlemmar och är Sveriges största segelsällskap. Vid de årliga regattorna är hamnen fylld med allt från gammaldags skårgårdskryssare till moderna trimaraner och klubbhusets restaurang är som alltid fullsatt.

Turismen på Sandhamn

Under 1900-talet har antalet sommargäster och turister fortsatt öka på Sandhamn, särskilt efter 1938 då vi fick två veckors lagstadgad semester. De flesta hade nu möjlighet att resa iväg på semestern. På 1940-talet uppstod området Trouville men sportstugor i den tidens funktionalistiska stil. Till skillnad från andra öar i Stockholms skärgård där fiske och jordbruk varit de traditionella näringarna så har Sandhamn varit ett tjänstesamhälle som levt på turismen. En rad butiker, hotell och restauranger har funnits på Sandhamn sedan 1930-talet, till exempel hade varuhuset NK en sommarfilial här fram till 1962.

Gotland Runt

Havskappseglingen Gotland Runt har funnits sedan 1937. Då gick banan motsols runt Gotland med start och målgång vid Visby. Sedan 1969 är tävlingen en årlig tillställning med start och målgång i Sandhamn. Banan kunde vara medurs eller moturs, sedan 1978 är den dock alltid medurs. I den första Gotland Runt 1937 deltog 42 yachter, det kan jämföras med toppnoteringen på 90-talet då mer än 500 segelbåtar deltog.